ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ COE (04 ก.พ.53) - ดร.ณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ

 

3. “ นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ”  โดย.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนาถ  ฟาคุนเด๊ซ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

Clip 1/6

 

Clip 2/6

 

Clip 3/6

 

Clip 4/6

 

Clip 5/6

 

Clip 6/6