ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ COE (04 ก.พ.53) - ดร.ชัยยุทธ ขันธปราบ

 

4. “ การบริหารจัดการศูนย์แห่งความเป็นเลิศของ สบว. ”  โดย.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ขันธปราบ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)


 

Clip 1/6

 

Clip 2/6

 

Clip 3/6

 

Clip 4/6

 

Clip 5/6

 

Clip 6/6