ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ COE (04 ก.พ.53)

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

 

 

 

การประชุมสัมนาในครั้งนี้มีรายละเอียดของการสัมนาดังนี้

 


 

 

1.  "Defense Technology in Cobra Gold 2010"  โดย Mr. Andrew Wood ผู้อำนวยการศูนย์การทดลอง  กองทัพบกสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก

Clip 1/3

Clip 2/3

Clip 3/3

 


 

2.  “ การบริหารจัดการศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”  โดย.  Mr. Florian Limjoco  Jr.  ผู้ชำนาญการประจำศูนย์การทดลองภาคพื้นแปซิฟิก  กองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา

 

Clip 1/2

 

Clip 2/2

 


 

3. “ นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนภารกิจสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ”  โดย.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนาถ  ฟาคุนเด๊ซ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

Clip 1/6

 

Clip 2/6

 

Clip 3/6

 

Clip 4/6

 

Clip 5/6

 

Clip 6/6

 


 

4. “ การบริหารจัดการศูนย์แห่งความเป็นเลิศของ สบว. ”  โดย.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ขันธปราบ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)


 

Clip 1/6

 

Clip 2/6

 

Clip 3/6

 

Clip 4/6

 

Clip 5/6

 

Clip 6/6

 


 

5. “ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ” 

 

 

 


 

6. “ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ” นำเสนอโดย  ผู้แทน ศวพท.วท.กห.

 

 

Clip 1/2

 

Clip 2/2

 


 

7. “ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”  นำเสนอโดย ผู้แทน สวพ.ทบ.

 

 

Clip 1/2

 

Clip 2/2

 


 

8. “ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”  นำเสนอโดย ผู้แทน สวพ.ทร.

 

 

Clip 1/4

 

Clip 2/4

 

Clip 3/4

 

Clip 4/4

 


 

9. “ การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”  นำเสนอโดย ผู้แทน ศวอ.ทอ.

 

 

Clip 1/2

 

Clip 2/2

 


 

10. การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาการทหาร ”

 

 

Clip 1/2

Clip 2/2